برای چه‌گوارا

و مرد افتاده بود يکی آواز داد :

 دلاور برخيز!

 و مرد هم‌ چنان افتاده بود

 دو تن آواز دادند :

 دلاور برخيز !

 و مرد هم‌چنان افتاده بود .

ده‌ها تن و صدها تن خروش برآوردند :

دلاور برخيز !

 و مرد هم‌چنان افتاده بود

 هزاران تن خروش برآوردند :

دلاو ر برخيز !

 و مرد هم‌چنان افتاده  بود

 تمامی‌ی آن سرزمينيان گردآمده

اشک‌ريزان خروش برآوردند :

  دلاور برخيز !

 و مرد به پای برخاست

 نخستين کس را بوسه‌ يی داد

  و گام در راه نهاد