خاكستر

به من بگوييد
 فرزانه گان رنگ بوم و قلم
 چگونه
 خورشيدي را تصوير مي كنيد
كه ترسيمش
 سراسر خاك را خاكستر نمي كند ؟

نه

 بر مي گردم
 با چشمانم
كه تنها يادگار كودكي منند
 آيا مادرم مرا باز خواهد شناخت
؟

مرداد

ما بدهكاريم
 به كساني كه صميمانه ز ما پرسيدند
 معذرت مي خواهم چندم مرداد است ؟
 و نگفتيم
 چونكه مرداد
 گور عشق گل خونرنگ دل ما بوده است